Algemene Voorwaarden

20211015  DE PADDESTOEL BV


ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, beheersen deze Algemene Voorwaarden de handelsrelatie met DE PADDESTOEL, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper. In geval van strijdigheid met toepasselijke andersluidende bepalingen, zullen deze Algemene Voorwaarden aanvullend gelden. Indien de klant volgend op de mededeling van deze Algemene Voorwaarden, geen schriftelijk en uitdrukkelijk bezwaar maakt, wordt hij geacht ze onvoorwaardelijk en integraal te hebben aanvaard.


ARTIKEL 2: BESTELLINGEN                                                                               

De bestellingen worden geleverd volgens beschikbare voorraad en binnen de best mogelijke levertermijn. DE PADDESTOEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekorten in de voorraad en zij verwerkt geen backorders in het geval van tekorten in de voorraad. De klant dient zelf de actuele prijzen van de producten op te volgen bij gebreke waaraan hij zich akkoord verklaart met de door DE PADDESTOEL gehanteerde prijzen. Bestellingen zijn pas aanvaard na schriftelijke bevestiging van de bestelling door de PADDESTOEL.


ARTIKEL 3: PRIJZEN                                         

Alle prijzen zijn exclusief BTW Ex Works. Alle transport- en bankkosten, taksen en heffingen, … zijn ten laste van de klant. DE PADDESTOEL behoudt zich het recht voor om haar tarieven op elk mogelijk moment te wijzigen. Prijzen worden o.a. bepaald door de economische context, waargenomen door professionals in de biologische landbouwsector. DE PADDESTOEL is gerechtigd om in uitzonderlijke gevallen zoals een zeer sterke stijging van de grondstofprijzen, belastingen of auteursrechten met een verplichtend karakter, …, haar prijzen ook na het sluiten van een overeenkomst te wijzigen.


ARTIKEL 4: LEVERING & AANVAARDING

Alle levertijden zijn slechts indicatief en kunnen niet als bindend worden beschouwd. Het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of recht op schadevergoeding of een boete. De producten van DE PADDESTOEL dienen met koeltransport vervoerd te worden op maximaal 4°C en te worden bewaard in een gekoelde ruimte van maximaal 4°C.

Ook als DE PADDESTOEL het vervoer organiseert, gebeurt het vervoer van de goederen steeds op risico van de klant en het risico gaat over op de klant op het moment dat de producten de magazijnen verlaten. Eventuele klachten met betrekking tot ontbrekende goederen of transportschade dienen op het vervoersdocument te worden vermeld en door de bestuurder te worden ondertekend. Binnen de drie (3) dagen dient per aangetekend schrijven een bevestiging aan de vervoerder te worden verzonden, met kopie aan DE PADDESTOEL, bij gebreke waaraan de klant wordt geacht de geleverde producten te hebben aanvaard als een correcte uitvoering van de bestelling. Alle andere klachten dienen op straffe van verval te geschieden binnen de 48 uur per aangetekende post. Klachten aangaande de kwaliteit van een product zijn slechts geldig indien tegelijkertijd een nuttig staal van het product voor analyse wordt opgestuurd.


ARTIKEL 5: BETALING                                                                          

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na ontvangst van de levering, tenzij schriftelijk anders afgesproken. De klant zal zijn eerste bestelling voorafgaandelijk dienen te betalen. Indien de klant nog bepaalde bedragen verschuldigd is aan DE PADDESTOEL, heeft DE PADDESTOEL het recht om de bestellingen van de klant op te schorten. In geval van laattijdige betaling, is de klant automatisch een interest verschuldigd van 1% per maand en een vergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 40 EUR. De klant is niet gerechtigd om de betaling van openstaande bedragen te compenseren met eventuele vorderingen die de klant op DE PADDESTOEL zou hebben.

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de klant na volledige betaling van de overeenstemmende factuur.


ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van en gehoudenheid tot het betalen van enige vergoeding of boete door DE PADDESTOEL, is sowieso beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende goederen.   


ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK                                                    

Elke bestelling, levering of koop is onderworpen aan het Belgisch recht en uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DE PADDESTOEL zijn bevoegd om te oordelen in geschillen.